Privacy Policy

Medisch Pedicure Martine van de Wiel/ pedicureinkampen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Pedicure in kampen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt zich tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als pedicure in kampen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op de website.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten/patiënten of leveranciers

 

Persoonsgegevens van cliënten/patiënten of leveranciers worden door Pedicure in kampen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Administratieve doeleinden;

– Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

– Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

– Rechtstreeks declareren van de behandeling bij zorggroep, podotherapeut of zorgverzekeraar

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pedicure in kampen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Voornaam; – Tussenvoegsel; – Achternaam; – Meisjesnaam;

– Adres; – Postcode en woonplaats

– (Zakelijk) Telefoonnummer;

– (Zakelijk) E-mailadres;

– Geslacht;

– Naam huisarts of behandelend arts;

– BSN nummer.

 

In bepaalde situatie zullen er foto’s worden gemaakt van (de huid en/of nagels) uw voeten. Deze foto’s worden bewaard in een beveiligd administratiesysteem en zijn alleen bestemd voor Pedicure in kampen. Aan de hand van de foto’s kan de vooruitgang van uw huid en/of nagels beter worden beoordeeld.

 

Uw persoonsgegevens worden door Pedicure in Kampen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

– Conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst worden patiëntgegevens maximaal 15 jaar bewaard na de laatste behandeldatum.

 

Waar

Mijn praktijk is gevestigd in Kampen, aan de Lovinkstraat 39, op de begane grond (tegenover de Albert Heijn)

Contact

Lovinkstraat 39
8265 BS  Kampen

© Copyright 2024 pedicureinkampen.nl