Algemene Voorwaarden Voor een prettige samenwerking

1. Algemeen:
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicure in Kampen en een cliënt waarop Pedicure in Kampen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. Inspanningen Pedicure in Kampen:
Pedicure in Kampen zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Pedicure in Kampen zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

3. Afspraken:
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Pedicure in Kampen melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Pedicure in Kampen het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.
Pedicure in Kampen moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 

4. Betaling:
Pedicure in Kampen vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% btw. Pedicure in Kampen vermeldt prijswijzigingen 6 weken voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen of per pin. · Op verzoek ontvangt de cliënt een factuur. In bijzondere gevallen en op verzoek van de cliënt kan per bank of giro worden betaald. In dat geval worden administratiekosten in rekening gebracht. · Wordt de betaling niet binnen 10 dagen na factuurdatum ontvangen, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de 11e dag nadat de nota is uitgeschreven en zijn wij gerechtigd over het verschuldigde bedrag of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. · Wanneer geen betaling heeft plaatsgevonden binnen 45 dagen, zijn wij gerechtigd om de vordering in handen te geven van een incassobureau. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de cliënt.· Heeft zich de situatie voorgedaan zoals hiervoor bij punt b genoemd, dan kan een eventuele volgende betaling uitsluitend à contant plaatsvinden.

 

5. Persoonsgegevens & privacy: 
De cliënt voorziet Pedicure in Kampen vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Pedicure in Kampen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Pedicure in Kampen neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een systeem. Pedicure in Kampen behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Pedicure in Kampen zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 

6. Geheimhouding:
Pedicure in Kampen is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Pedicure in Kampen verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

7. Aansprakelijkheid:
Pedicure in Kampen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Pedicure in Kampen is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Pedicure in Kampen is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen van de cliënt.

 

8. Beschadiging & diefstal
Pedicure in Kampen heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt apparatuur of producten beschadigt. Pedicure in Kampen meldt diefstal altijd bij de politie.

 

9. Garantie:
Pedicure in Kampen geeft de cliënt 1 week (7 dagen) garantie op de verrichte behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:
· De cliënt andere producten dan de door Pedicure in Kampen geadviseerde heeft gebruikt.
· De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.
· De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.
· De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

 

10. Beschadiging & diefstal
Pedicure in Kampen heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt apparatuur of producten beschadigt. Pedicure in Kampen meldt diefstal altijd bij de politie.

 

11. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Pedicure in Kampen. Pedicure in Kampen moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien Pedicure in Kampen en de klager niet tot een oplossing komen kan de klacht bij de geschillencommissie gedeponeerd worden (www.degeschillencommissie.nl)
Indien een schadevergoeding van toepassing is, zal deze niet meer zijn dan de uitgevoerde behandeling.

 

12. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedicure in Kampen het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen. Bij Pedicure in Kampen worden géén erotische of sensuele massages gegeven. Dergelijke verzoeken worden derhalve niet op prijs gesteld. Van intimidatie (zoals bijvoorbeeld ongewenste intimiteiten) wordt direct aangifte gedaan bij de politie.

 

13. Recht
Op elke overeenkomst tussen Pedicure in Kampen en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Waar

Mijn praktijk is gevestigd in Kampen, aan de Lovinkstraat 39, op de begane grond (tegenover de Albert Heijn)

Contact

Lovinkstraat 39
8265 BS  Kampen

© Copyright 2024 pedicureinkampen.nl